Standard organizacyjny teleporady udzielanej w Przychodni Tatrzańskiej S p. z o.o.


TELEPORADA – porada medyczna, która udzielana jest przez lekarza/pielęgniarkę/położną Przychodni Tatrzańskiej Sp. z o.o.


TELEPORADA POZ - teleporada udzielana w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 18.00


Pacjent – osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia, która będzie korzystać z teleporady,


Rejestrujący Pacjenta – Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba, dokonująca rejestracji w imieniu Pacjenta, wskazana w upoważnieniu pozostawionym w Przychodni Tatrzańskiej Sp. z o.o.


PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORADY:


TELEPORADY POZ:
• są bezpłatne,
• skorzystać z nich mogą jedynie pacjenci, którzy złożyli deklarację w Przychodni Tatrzańskiej,
• realizowane są przez lekarzy/ pielęgniarki/położne,
• udzielane są telefonicznie w dniu zgłoszenia lub w późniejszym terminie po uzgodnieniu z

pacjentem,

 1. Aby skorzystać z TELEPORADY należy: zarejestrować się telefonicznie pod nr tel:

  52 344 35 65 (POZ dla dorosłych) lub pod nr tel: 52 346 30 78 (POZ dla dzieci).

 2. Podczas rejestracji pacjent zostaje poinformowany o wyznaczonym dniu udzielenia teleporady oraz otrzymuje dane osoby udzielającej świadczenia.

 3. Lekarz /pielęgniarka/położna w wyznaczonym terminie kontaktuje się z pacjentem telefonicznie. Teleporada jest udzielana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po zgłoszeniu się pacjenta do świadczeniodawcy.

 4. Przed udzieleniem teleporady, osoba udzielająca świadczenia identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych danych od Pacjenta lub osoby rejestrującej Pacjenta

 5. W przypadku braku kontaktu w wyznaczonym terminie, udzielający świadczenia podejmuje co najmniej 3 krotną próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W przypadku dalszego braku kontaktu z pacjentem porada zostaje anulowana.

 6. Przychodnia Tatrzańska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie świadczeniodawcy– wówczas ponowiona zostanie próba połączenia, ale jedynie w ramach czasu przewidzianego na usługę.

 7. W przypadku odwołania teleporady ze strony świadczeniodawcy, zostanie zaproponowany Pacjentowi inny, dogodny termin na jej zrealizowanie.

 8. W trakcie teleporady Pacjent ma prawo zgłosić chęć osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.


ZAKRES TELEPORADY


W ramach TELEPORADY lekarz/pielęgniarka/położna może:

 • udzielić porady medycznej lub konsultacji,

 • w uzasadnionych przypadkach wystawić: e-Receptę, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne,

 • decyzję o wypisaniu e-Recepty zawsze podejmuje lekarz/pielęgniarka udzielający teleporady. W przypadku wystawiania e-Recept na leki refundowane lekarz/pielęgniarka zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ oraz uprawnienia do refundacji. W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lub pacjent nie posiada odpowiednich uprawnień, lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%,

 • zinterpretować wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej,

 • udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,

 • decyzje o wystawieniu skierowania na badania podejmuje lekarz/pielęgniarka jeśli istnieją w dokumentacji medycznej informacje o konieczności okresowych powtórzeń badań.


Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłoszony w trakcie teleporady problem medyczny tego wymaga,
lekarz/pielęgniarka/położna może zdecydować o konieczności osobistego zgłoszenia się na wizytę lekarską, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.


ZGODA NA PRZETWARZANIE INFORMACJI I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH


Korzystanie z teleporady przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach rozmowy umieszczone zostały w jego dokumentacji medycznej.


DANE OSOBOWE


Dane osobowe podawane przez Pacjentów przy rejestracji i realizacji teleporady, przetwarzane są przez podmiot leczniczy z adresem siedziby: ul. Witkiewicza 1 w Bydgoszczy.


Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest niezbędne do skorzystania z teleporady. Podmiot leczniczy przetwarza dane osobowe Pacjenta w celu realizowania teleporady.


W przypadku dokumentacji medycznej, której podlega teleporada oraz zalecenia wynikającej po niej, Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Pacjent podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.


Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie internetowej www.przychodnia-tatrzanska.pl


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Teleporada przeprowadzona jest przez świadczeniodawcę w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.

 2. W przypadku przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowane są rozwiązania techniczno – organizacyjne służące zapewnieniu ich integralnej ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem.

 3. Pacjent zobowiązany jest do nie używania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste lekarza/pielęgniarki/położnej lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach teleporady osoba udzielająca świadczenia stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki niniejszego standardu ma prawo przerwać rozmowę.

REALIZACJA E-RECEPTY

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

REALIZACJA E-SKIEROWANIA

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować osobiście lub telefonicznie u wybranego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem podając 4-cyfrowy kod i PESEL.

REALIZACJA E – ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

REALIZACJA ZLECEŃ BADAŃ DODATKOWYCH

Jeśli podczas teleporady personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, obrazowe, będące w kompetencji lekarza POZ Pacjent ma je wykonywane w terminie wyznaczonym przez pracownię. Termin wykonania spirometrii Pacjent ustala telefonicznie lub osobiście w placówce lub poprzez osobę trzecią (w imieniu Pacjenta). W przypadku zleconych przez personel medyczny badań laboratoryjnych Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do rejestracji po odbiór wystawionych skierowań.

INSTRUKCJE:


• Instrukcja realizacji e-recepty: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta
• Instrukcja realizacji e-skierowania: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie
• Instrukcja realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne
• Badania laboratoryjne:

Punkt pobrań należy do laboratorium medycznego VITALABO. Punkt Pobrań oferuje szeroki zakres badań analitycznych. Materiał jest pobierany na zlecenie lekarzy naszej Przychodni działających w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w dni robocze w godzinach 7:30 – 9:00. Wyniki badań można odbierać w kolejnym dniu roboczym w rejestracji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00. Przy odbiorze wyników należy okazać dokument tożsamości bądź upoważnienie.


• Badania RTG :
Wykonywane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia:

- Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” ul. Królowej Jadwigi 16,

- Centrum Onkologii ul. dr I. Romanowskiej 2

- NZOZ RADIUS ul. Kleina 1.

W dniu badania należy zgłosić się do pracowni z oryginałem skierowania. Należy zgłosić się 15 minut przed godziną wizyty (niepełnoletni muszą pojawić się wraz z opiekunem prawnym lub faktycznym).